تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹
تهران، خیابان فاطمی
۰۲۱-۸۸۳۹۴۶۲۹

طرح ملی شتاب در استان گلستان

همزمان با سراسر کشور، طرح ملی شتاب در استان گلستان برگزار شد. در این دوره یک روزه صنعت اپلیکیشن و بازی مورد معرفی قرار گرفت و برترین ایده ها مورد تجلیل قرار گرفتند.

ادامه مطلب »